Ustanovenia o ochrane údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá - preto sa spoločnosť Donau Niederösterreich Tourismus GmbH pri spracúvaní a zhromažďovaní osobných údajov prísne pridržiava platných predpisov na ochranu osobných údajov (európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR a zákon o ochrane údajov).

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia platí pre internetovú stránku www.donau.com  a regionálne internetové stránky www.wachau.at , www.tullnerdonauraum.com a www.carnuntum-marchfeld.com  prevádzkované spoločnosťou Donau Niederösterreich Tourismus GmbH.

Jednotlivé stránky môžu obsahovať odkazy na iných turistických partnerov a poskytovateľov služieb v dolnorakúskej sieti cestovného ruchu, na ktoré sa vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Donau Niederösterreich Tourismus GmbH už nevzťahuje. To znamená, že za tieto externé obsahy ani osobné údaje, ktoré tieto stránky spracúvajú, nenesieme žiadnu zodpovednosť ani nepreberáme žiadnu záruku.

Veľmi nám záleží na bezpečnosti vašich údajov. Preto sme uskutočnili všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti spracovania údajov, aby sme vaše osobné údaje čo možno najlepšie uchránili pred prístupom nepovolaných tretích strán.
To sa nám darí dosahovať používaním najmodernejších bezpečnostných softvérov, ako aj kódovacích a šifrovacích postupov v rámci našej IT infraštruktúry. Okrem iného podporujeme bezpečnosť vašich údajov využívaním opatrení, ktoré minimalizujú riziká (minimalizácia údajov vo všetkých oblastiach), ako aj preventívne ochranné opatrenia.

Please choose one option

Zodpovedná osoba

Kto nesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov? Na koho sa môžete obrátiť v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov a uplatnenia svojich práv dotknutých osôb?

Zodpovednosť za spracovanie údajov:

Donau Niederösterreich Tourismus GmbH
Konateľ: Mag. Bernhard Schröder
Schlossgasse 3, 3620 Spitz an der Donau
Telefón: 02713/300 60-0
Telefax: 02713/300 60-30
E-mail: office@donau.com 

Koordinátor ochrany údajov spoločnosti Donau Niederösterreich Tourismus GmbH:
Gudrun Tiefenbacher
Schlossgasse 3, 3620 Spitz an der Donau
Telefón: 02713/300 60-26
Telefax: 02713/300 60-30
E-mail: datenschutz@donau.com 

Typ údajov, zdroje údajov

Ktoré údaje sa spracúvajú? Z ktorých zdrojov tieto údaje pochádzajú?

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci e-mailovej komunikácie, spracovávame a uchovávame na nadviazanie vami želaného kontaktu a na ďalšie udržiavanie vzťahov so zákazníkmi.
K tomu, okrem iného, patrí prihlásenie na odber newslettera, objednávka prospektov, objednávka poukazov, rezervačných dopytov, výherných súťaží a kontaktných dopytov.

Newsletter
Newsletter, ktorý spoločnosť Donau Niederösterreich Tourismus GmbH pripravuje niekoľkokrát ročne, predstavuje bezplatnú službu poskytovanú zákazníkom a partnerom. Všetci odberatelia sa na odber newslettera prihlasujú dobrovoľne prostredníctvom Double-opt-in procesu.
Sprostredkovanie osobných údajov bez súhlasu používateľa je preto úplne vylúčené. Kedykoľvek máte možnosť odhlásiť sa z odberu. Buď priamo v newsletteri alebo e-mailom na adrese office@donau.com .

Objednávka prospektov
V rámci objednávky prospektov súhlasíte s tým, že budú vaše kontaktné údaje (meno, adresa, e-mail a telefónne číslo) uložené v elektronickej podobe a spoločnosť Donau Niederösterreich Tourismus GmbH ich môže ďalej používať na poskytovanie zaujímavých informácií (prospekty atď.). Tým však pre vás nevznikajú žiadne záväzky ani náklady. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť na telefónnom čísle 0043 2713 / 30060-0 alebo e-mailom na adrese urlaub@donau.com .

K osobných údajom patria: meno, adresa, kontaktné údaje (e-mail, telefón), štát

Tieto údaje budú u nás uložené až do doručenia vašej písomnej žiadosti o ich vymazanie.
Ďalšie osobné údaje budú zhromažďované len vtedy, ak ich dobrovoľne sprístupníte v rámci dopytu či registrácie alebo pri uzatváraní zmluvy či prostredníctvom nastavení vášho prehliadača. Ak by sme mali prístup k údajom umožniť externému poskytovateľovi služieb, budú urobené technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručia, že ich ďalšie sprostredkovanie prebehne v súlade so zákonnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe ustanovení zákona o ochrane údajov a GDPR.

Účely a právny základ spracúvania údajov

Na aké účely sa údaje spracúvajú? Na akom právnom základe spočíva toto spracúvanie?

Vaše osobné údaje sa spracúvajú výlučne v súlade s platnými predpismi na ochranu osobných údajov: Na plnenie zmluvných záväzkov a príp. na plnenie predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR)

Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie vašich dopytov a objednávok týkajúcich sa konkrétnych prípadov:
• sprostredkovanie informačných materiálov (prospekty, mapy, obrazové zložky a pod.)
• sprostredkovanie objednaných poukazov (na dovolenkové balíčky)
• informovanie víťazov súťaží a zasielanie výhier v rámci výherných súťaží
• sprostredkovanie údajov ubytovateľom/poskytovateľom s cieľom spracovania nezáväzných dopytov

na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 pís. a nariadenia GDPR)
Keď ste nám poskytli súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, budeme tieto údaje spracúvať iba v súlade s poskytnutým súhlasom na stanovené ciele a v dohodnutom rozsahu. Vami udelený súhlas môžete kedykoľvek s okamžitou platnosťou odvolať. Zákonitosť spracúvania údajov na základe vášho súhlasu až do jeho odvolania tým zostáva nedotknutá. Tak sa môžete napríklad kedykoľvek odhlásiť z odberu nášho bezplatného newslettra. Buď priamo v newslettri alebo e-mailom na adrese office@donau.com .

Postupovanie údajov

Kto má prístup k vašim údajom? Komu sú vaše údaje postupované mimo spoločnosti Donau Niederösterreich Tourismus GmbH?

V rámci s-poločnosti Donau Niederösterreich Tourismus GmbH získavajú prístup k vašim osobným údajom tie miesta, resp. tí zamestnanci, ktorí tieto údaje potrebujú na plnenie predzmluvných opatrení alebo zmluvných povinností.

Cez web spoločnosti Donau Niederösterreich Tourismus -GmbH možno odosielať nezáväzné dopyty k ponukám alebo ubytovaniu. Kontaktné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo), ktoré nám poskytnete, ako aj údaje špecifické pre danú cestu (dátum príchodu/odchodu, počet osôb, počet detí a vek detí) sa sprostredkúvajú na účel spracovania nezávislého dopytu u príslušného ubytovateľa/poskytovateľa.

Nad rámec toho prijímajú nami poverení spracovatelia (zvlášť poskytovatelia informačno-technologických ako aj "backoffice" služieb a tlačiarní) vaše osobné údaje, pokiaľ sú tieto nevyhnutné na plnenie príslušných úloh. Všetci spracovatelia sú zmluvne zaviazaní k tomu, aby vaše osobné údaje spracúvali iba v rámci poskytovania príslušných služieb a aby s nimi zaobchádzali dôverne.

Použitie osobných údajov pre internetové obchody
Ukladajú sa všetky údaje potrebné na účely nákupného procesu a realizácie zmlúv. Údaje potrebné na realizáciu zmluvy, ako je meno, adresa a ďalšie osobné údaje objednávateľa sa odovzdávajú tretím osobám. Čísla kreditných kariet nevyhnutné v prípade rezervácií sa postupujú spoločnosti Payment Service Provider Datatrans AG Kreuzbühlstrasse 26, CH-8008 Zürich, kde sa až do opätovného vyvolania ukladajú chránené heslom. Toto pravidlo platí tak pre sprostredkovanie, ako aj pre predaj.

Až na týchto vyššie uvedených spracovateľov nie sú vaše údaje postupované tretím stranám, s výnimkou, ak na to existuje zákonná povinnosť.

Dĺžka uchovávania údajov

Ako dlho sú vaše údaje uchovávané a spracúvané?

Vaše osobné údaje uchovávame a spracúvame na dobu trvania náležitých vzťahov so zákazníkmi (vrát. použitia na účely priameho marketingu), resp. až do odvolania príslušného súhlasu. Navyše sa pri dĺžke uchovania musia dodržať zákonom stanovené účtovné lehoty uchovania, napr.: sedemročná povinnosť uchovania účtovných podkladov a záznamov.

Práva na ochranu osobných údajov

Aké máte ako dotknutá osoba práva na ochranu osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte kedykoľvek nasledujúce práva:
• Právo získať, opraviť, vymazať alebo obmedziť spracovanie svojich uchovávaných údajov (po vykonaní jednoznačnej identifikácie platným dokladom totožnosti).
• Právo odmietnuť spracúvanie a používanie údajov na účely priameho marketingu.
• Právo na prenos údajov v súlade s ustanoveniami legislatívy na ochranu údajov.

Právo na potvrdenie
Ako dotknutá osoba (po vykonaní jednoznačnej identifikácie platným dokladom totožnosti) máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame vaše príslušné osobné informácie. V prípade otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese datenschutz@donau.com .

Právo na informácie
Ako dotknutá osoba máte (po vykonaní jednoznačnej identifikácie platným dokladom totožnosti) právo od nás kedykoľvek bezplatne získať informácie o uchovávaných osobných informáciách o vašej osobe, ako aj kópiu týchto informácií. V prípade otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese datenschutz@donau.com .

Vaše právo na informácie zahŕňa nasledujúce informácie:
• účely spracovania,
• kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame,
• príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo ešte budú osobné údaje sprístupnené,
• ak je to možné, plánovaná dĺžka, na ktorú sú vaše osobné údaje uchovávané, alebo, ak to nie je možné, kritériá na stanovenie tejto dĺžky,
• existencia vášho práva na opravu alebo vymazanie vašich príslušných osobných údajov, príp. na obmedzenie ich spracovania prostredníctvom prevádzkovateľa alebo právo na odmietnutie takéhoto spracovania,
• existencia práva na sťažnosť na rak. dozornom úrade na ochranu osobných informácií,
• v prípade, že osobné údaje nie sú zhromažďované u vás ako dotknutej osoby: všetky dostupné informácie o pôvode údajov

V rámci prevádzky našich webových stránok poverujeme výkonom určitých činností poskytovateľov softvérových služieb a agentúry, ktoré v dôsledku toho môžu získať prístup k vašim osobným údajom. Tieto organizácie sa voči nám zaviazali dodržiavať platné zákonné ustanovenia na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o nami poverených poskytovateľoch si môžete vyžiadať na adrese datenschutz@donau.com .

Ďalej máte ako dotknutá osoba právo získať informácie o tom, či boli vaše osobné údaje postúpené do tretej krajiny alebo nejakej medzinárodnej organizácii. V danom prípade máte ako dotknutá osoba okrem toho právo získať informácie o vhodných zárukách v súvislosti s postúpením týchto údajov.

Právo na opravu
Ako dotknutá osoba máte (po vykonaní jednoznačnej identifikácie platným dokladom totožnosti) právo od nás požadovať bezodkladnú opravu nepravdivých osobných údajov týkajúcich sa vaše osoby. V prípade otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese datenschutz@donau.com .

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
Ako dotknutá osoba máte (po vykonaní jednoznačnej identifikácie platným dokladom totožnosti) právo od nás požadovať bezprostredné vymazanie svojich príslušných osobných údajov, pokiaľ nastane jeden z nasledujúcich dôvodov a ak ich spracovanie nie je potrebné:
• Vaše osobné údaje boli zhromaždené na takéto účely alebo spracované iným spôsobom, na ktorý už nie sú potrebné.
• Ako dotknutá osoba odvoláte svoj súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa čl. 6, ods. 1, písmeno a) GDPR alebo čl. 9, ods. 2, písmeno a) GDPR a chýba iný právny základ na spracúvanie.
• Ako dotknutá osoba odmietnete spracúvanie v súlade s čl. 21, ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody na spracúvanie, príp. ako dotknutá osoba odmietnete spracúvanie v súlade s čl. 21, ods. 2 GDPR.
• Vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne.
• Vymazanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa právnych predpisov Únie alebo právnych predpisov Rakúska, ktorým ako prevádzkovateľ podliehame.

Ak sa uplatňuje jeden z vyššie uvedených dôvodov a vy ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje uchováva spoločnosť Donau Niederösterreich Tourismus GmbH, budete chcieť iniciovať vymazanie týchto údajov, môžete sa s týmto cieľom na nás kedykoľvek obrátiť na adrese datenschutz@donau.com .

Právo na obmedzenie spracúvania
Ako dotknutá osoba máte (po vykonaní jednoznačnej identifikácie platným dokladom totožnosti) právo od nás ako prevádzkovateľa požadovať obmedzenie spracúvania údajov, ak je daný jeden z nasledujúcich predpokladov:
• Vy ako dotknutá osoba popierate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám ako prevádzkovateľovi umožňuje skontrolovať správnosť vašich osobných údajov.
• Spracovanie je protizákonné a vy ako dotknutá osoba odmietnete vymazanie osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie používania vašich osobných údajov.
• My ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme vaše osobné údaje s cieľom spracúvania, vy ako dotknutá osoba ich ale potrebujete na uplatnenie, výkon a obranu svojich právnych nárokov.
• Vy ako dotknutá osoba ste vyjadrili nesúhlas so spracovaním podľa čl. 21, ods. 1 GDPR a ešte nie je jasné, či prevažujú legitímne dôvody prevádzkovateľa voči legitímnym dôvodom dotknutej osoby.

Ak sa uplatňuje jeden z vyššie uvedených dôvodov a vy ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje uchováva spol. Donau Niederösterreich Tourismus GmbH, budete chcieť iniciovať obmedzenie spracovania týchto údajov, môžete sa s týmto cieľom na nás kedykoľvek obrátiť na adrese datenschutz@donau.com .

Právo na prenos údajov
Ako osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám ako prevádzkovateľovi poskytli, a to v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo odovzdať tieto údaje inému poskytovateľovi bez toho, aby sme vám v tom bránili, a to za predpokladu, že spracovanie je založené na súhlase podľa čl. 6, ods. 1, písmeno a) GDPR alebo čl. 9, ods. 2 písmena a) GDPR, príp. na základe zmluvy v súlade s čl. 6, ods. 1, písmeno b) GDPR a spracúvanie prebieha pomocou automatizovaných metód za predpokladu, že spracovanie nie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme ani sa neuskutočňuje na výkon verejnej moci, ktorý bol prenesený na prevádzkovateľa.

Ďalej máte ako dotknutá osoba pri výkone svojho práva na prenos údajov podľa čl. 20, ods. 1 GDPR právo vymôcť si, aby sme vaše osobné údaje priamo postúpili inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, a to za predpokladu, že tým nebudú poškodené práva a slobody iných osôb.

Právo na prenos údajov si u nás môžete kedykoľvek uplatniť na adrese datenschutz@donau.com .

Právo na námietku
Ako dotknutá osoba máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej špecifickej situácie kedykoľvek podať námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písmena e) alebo f) GDPR. V prípade otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese datenschutz@donau.com .

Ak vaše osobné údaje spracúvame na uskutočňovanie priamej reklamy, máte ako dotknutá osoba právo kedykoľvek podať odpor proti spracúvaniu osobných údajov na takéto účely.

Právo podať sťažnosť
So svojimi sťažnosťami sa môžete kedykoľvek obrátiť na Rakúsky úrad na ochranu osobných údajov: www.dsb.gv.at 

Poskytovanie údajov

Máte povinnosť poskytovať osobné údaje?

Aby sme mohli uskutočniť vami požadované zákazky (napr.: rezervácie, objednávku informačných materiálov), a tým vzniknutý predmet zmluvy, resp. predzmluvné opatrenia, potrebujeme vaše osobné údaje. Ak nám tieto údaje nechcete poskytnúť, nebudeme, žiaľ, môcť vašu objednávku vybaviť.

V žiadnom prípade však nie ste povinný/-á udeliť súhlas so spracovaním tých údajov, ktoré nie sú potrebné na plnenie zmluvy. Napríklad nemusíte súhlasiť so zasielaním newslettera pri účasti v súťaži. Tento súhlas je voliteľný.

Google Maps

Používanie máp služby Google Maps

Spoločnosť Donau Niederösterreich Tourismus GmbH používa na svojej internetovej stránke, najmä na zobrazovanie špeciálnych cieľov typu POI (Point of Interests), interaktívne mapy. Službu Google Maps prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, spracúvaním ako aj používaním automaticky zhromažďovaných, ako aj vami zadávaných údajov spoločnosťou Google, jej zástupcami či tretími poskytovateľmi. Na nasledujúcom odkaze nájdete informácie o údajoch, ktoré sa prenášajú pri používaní služby Google Maps: https://policies.google.com/privacy?hl=de . K nim patria okrem IP adresy aj údaje, ako napr.: GPS údaje používaného smartfónu alebo spôsoby vyhľadávania.

Sociálne médiá

Prehľad modulov pre sociálne médiá a kanály

Spoločnosť Donau Niederösterreich Tourismus GmbH spolupracuje s rôznymi poskytovateľmi sociálnych sietí. V rámci tejto spolupráce sa váš prehliadač pri používaní príslušnej služby automaticky prepája s vybranými poskytovateľmi služby (napr.: službou Facebook). Pritom sa príslušnému poskytovateľovi služby sprostredkúva napríklad vaša adresa IP, súbory cookie a iné informácie, ktorých web ste predtým navštívili. Tento prenos údajov sa uskutočňuje iba v prípade, keď budete s týmito sociálnymi sieťami interagovať.

Na našej internetovej stránke sa nachádzajú tlačidlá zdieľania na sociálnych sieťach
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"),
Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA,
Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA,
YouTube, von YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA,
Instagram von Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA a
GooglePlus sociálnej siete Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Tlačidlá zdieľania rozpoznáte podľa príslušného loga.

Všetky tlačidlá zdieľania vyhovujú pravidlám ochrany osobných údajov. Až keď kliknete na príslušné tlačidlo zdieľania na našom webe (a iba vtedy) sa nadviaže priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom prevádzkovateľa príslušnej sociálnej siete. Podľa údajov poskytovateľov menovaných sociálnych sietí sa bez kliknutia na príslušné tlačidlo zdieľania sociálnymi sieťami nezhromažďujú žiadne osobné ani firemné údaje. Také údaje, okrem iného adresa IP, sa zhromažďujú a spracúvajú iba v prípade prihlásených používateľov. Ak si neželáte priradenie vašej návštevy nášho webu k vášmu príslušnému používateľskému účtu danej sociálnej siete, z používateľského účtu príslušnej sociálnej siete sa odhláste.

Na tomto mieste poukazujeme na to, že ako poskytovateľ webových stránok nemáme žiadne vedomosti o obsahu sprostredkovaných informácii, ako ani ich použití sociálnymi sieťami. Ďalšie informácie o použití údajov sociálnymi sieťami nájdete v pravidlách ochrany osobných informácií uvedených sociálnych sietí.

Prehľad jednotlivých kanálov sociálnych médií:

Používanie zásuvných modulov služby Facebook
Na týchto webových stránkach sa používajú zásuvné moduly sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Tieto môžete rozpoznať podľa loga značky Facebook (biele "f" na modrom štvorcovom pozadí alebo značka "palec nahor") alebo označenia dodatkom "Facebook Social Plugin".
Ak otvoríte niektorú stránku nášho webu označenú takýmto zásuvným modulom, automaticky sa nadviaže spojenie so serverom služby Facebook, a tým sa na webových stránkach zobrazí zásuvný modul formou oznámenia vo vašom prehliadači. Tým budú serveru služby Facebook odoslané informácie o tom, ktoré z našich webových stránok ste navštívili. Ak ste pritom prihlásený/-á ako člen siete Facebook, priradí Facebook túto informáciu k vášmu osobnému používateľskému účtu služby Facebook. Pri používaní funkcií zásuvného modulu (napr. kliknutím na tlačidlo "Páči sa mi" alebo uverejnením komentára) sa aj tieto informácie priradia k vášmu účtu v službe Facebook. Tomu môžete zabrániť len do tej miery, že sa pred použitím zásuvného modulu z danej siete odhlásite.

Viac informácií o zbere a využívaní údajov službou Facebook, ako aj o právach a možnostiach ochrany svojho súkromia, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby Facebook na adrese: http://www.facebook.com/policy.php .

Taktiež je možné zásuvné moduly sociálnej siete Facebook zablokovať pomocou doplnkov pre váš prehliadač.

Twitter
Tieto webové stránky využívajú tlačidlá služby Twitter. Tieto tlačidlá poskytuje spoločnosť Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Môžete ich identifikovať prostredníctvom pojmov ako "Twitter" alebo "Sledovať" kombinovanými so štylizovaným modrým vtáčikom. Pomocou tlačidiel je možné zdieľať príspevok alebo stránku tohto webu v službe Twitter alebo poskytovateľa sledovať na Twitteri.

Pri návšteve niektorej stránky, ktorá obsahuje takéto tlačidlo, nadviaže váš prehliadač priame spojenie so servermi spoločnosti Twitter. Obsah tlačidiel Twitter sa prenáša z Twitteru priamo do vášho prehliadača. Preto nemáme žiaden vplyv na rozsah údajov, ktoré služba Twitter pomocou tohto zásuvného modulu zbiera. Pokiaľ je nám známe, pri použití tlačidla sa využíva iba prenos adresy IP používateľa, avšak iba s cieľom zobrazenie tlačidla.

Viac informácií nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov služby Twitter na adrese: http://twitter.com/privacy .

Instagram
Na našom webe používame funkcie sociálnej siete Instagram spoločnosti Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Funkciami na vloženie obsahov služby Instagram (funkcia "embed") môžeme zobrazovať obrázky či videá. Načítaním stránok, ktoré takéto funkcie využívajú, sa do Instagramu odosielajú, doňho ukladajú a v ňom vyhodnocujú údaje (adresa IP, údaje prehliadača, dátum a čas, súbory cookie). Ak máte účet služby Instagram a ste prihlásený/-á, budú tieto údaje priradené k vášmu súkromnému účtu a v ňom uloženým údajom. Pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré informácie služba Instagram zhromažďuje a ako tieto používa, nájdete na adrese https://help.instagram.com/155833707900388 .

Youtube
Naše internetové stránky používajú ikonu YouTube sociálnej siete YouTube, ktorá je prevádzkovaná spol. YouTube LLC s hlavným sídlom spoločnosti na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). Pri návšteve niektorej stránky nášho webu, ktorá obsahuje takéto tlačidlo, nadviaže váš prehliadač priame spojenie so servermi služby YouTube. Obsah ikony YouTube prenáša spoločnosť YouTube priamo do vášho prehliadača, ktorý ho vloží na dané webové stránky. Nemáme teda žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré spoločnosť YouTube pomocou tohto tlačidla zhromažďuje, možno však predpokladať, že sa zaznamenáva vaša adresa IP. Účel a rozsah zberu dát a ďalšieho spracovania a využívania údajov zo strany služby YouTube, ako aj zodpovedajúce práva a možnosti ochrany vášho súkromia, nájdete v pravidlách ochrany súkromia služby YouTube týkajúcich sa ikony YouTube: Ak ste členom služby YouTube a nechcete, aby YouTube prostredníctvom našich webových stránok o vás zhromažďoval informácie a tieto prepájal s vašimi používateľskými údajmi uloženými v službe YouTube, musíte sa z nej pred návštevou našich webových stránok odhlásiť.

Používanie internetovej stránky

Cookies, Google Analytics, Google reCAPTCHA a fonty "Google Fonts"

Vašim prístupom k tejto internetovej stránke ukladá spoločnosť Donau Niederösterreich Tourismus GmbH informácie o vašej návšteve (dátum, čas, prehliadané stránky). Tieto údaje slúžia výlučne na štatistické účely a sú vyhodnocované iba v anonymnej forme.

Cookies
Slovom "cookies" sa označujú veľmi malé súbory, ktoré sa z webových stránok zapisujú do počítača návštevníka. Nemôžu byť použité na čítanie ďalších údajov v počítači. Webové stránky používajú súbory typu cookie na obnovu predchádzajúcich používateľských nastavení a sledovanie dopytov návštevníkov.

Spoločnosť Donau Niederösterreich Tourismus GmbH používa cookies na lepšie prispôsobenie ponuky na tejto stránke potrebám našich zákazníkov a na čo najlepšiu štrukturalizáciu obsahu našich webových stránok. Informácie sa tiež používajú na ďalšie zlepšovanie navigačnej štruktúry tejto internetovej stránky, ako aj na zlepšovanie používateľského prostredia.

Za istých okolností sa používajú ďalšie súbory cookie rôznych ďalších poskytovateľov, ktorých doplnkové služby ponúkame na našich webových stránkach. Na týchto poskytovateľov nemáme žiadny vplyv a ich súbory typu cookie nevyužívame na vlastné účely.

Predvolene sú súbory cookie akceptované všetkými internetovými prehliadačmi. Vo svojom prehliadači však môžete nastaviť, aby neprijímal žiadne súbory cookie alebo ich po každej internetovej relácii automaticky zmazal. Príslušné pokyny nájdete na stránkach podpory výrobcu svojho internetového prehliadača.

AdServer
Spoločnosť Donau Niederösterreich Tourismus GmbH používa na svojej internetovej stránke AdServer na propagáciu tém a produktov v podobe bannerov alebo skyscraperov. AdServer je umiestnený priamo na serveri www.donau.com . Aj obrázky sa ukladajú priamo na AdServer a nenačítavajú sa externe. Vylúči sa tak externé postupovanie údajov.

Dolnorakúska databáza podujatí
Ďalej spracúvame v navigačnom bode "Vyhľadať podujatie" na internetovej stránke na reklamné a informačné účely všetky údaje týkajúce sa podujatí a kontaktov z verejne dostupných zdrojov, vrátane fotografií a príp. pohyblivých obrázkov, ktoré zverejnia v kalendári podujatí zaregistrovaní používatelia. Toto spracovanie sa vykonáva na obdobie aktuality príslušného podujatia a na ochranu oprávnených záujmov zodpovednej osoby spoločnosti Niederösterreich Werbung GmbH a všetkých tretích strán (združenia a inštitúcie), ktoré zverejnili dané podujatie v kalendári podujatí Dolného Rakúska.

Import údajov z cudzích systémov imx.platform, Outdooractive a TOMAS-Daten, informácie o túrach a údaje o voľných ubytovacích kapacitách a cenách nasledujúcich systémových poskytovateľov: Outdooractive GmbH, Bayerhamerstraße 47, A-5020 Salzburg
infomax websolutions GmbH, Kirchplatz 8, D-83224 Grassau
my.IRS GmbH & TBox AG, Dornierstraße 4, D-82178 Puchheim
Sprostredkované údaje, vrát. obrázkov, sa importujú priamo na server www.donau.sk a nenačítavajú sa z cudzích serverov. Vďaka tomu nevzniká žiadna dátová stopa na prehliadačoch návštevníkov.

Google Analytics

Pokiaľ ste udelili súhlas, bude táto stránka používať službu Google Analytics. Spoločnosť Donau Niederösterreich Tourismus GmbH využíva službu Google Analytics na analýzu používania webových stránok. Takto získané údaje sa využívajú na optimalizáciu webových stránok a reklamných opatrení a vytvorenie správ o aktivitách na webových stránkach. Správy poskytované službou Google Analytics slúžia na analýzu výkonnosti našich webových stránok a úspešnosti našich marketingových kampaní. Ďalšie informácie o službe Google Analytics môžete nájsť na internete alebo na adrese www.google.com/analytics. Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane súkromia nájdete na adrese policies.google.com.

Google Analytics je služba na analýzu webových stránok poskytovaná spoločnosťou Google LLC. Zodpovedným poskytovateľom služby v rámci EÚ je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Spoločnosť Google spracováva údaje o používaní webových stránok v našom mene a zaväzuje sa dodržiavať zmluvné opatrenia na zachovanie dôvernosti spracovaných údajov.

Počas vašej návštevy webových stránok sú zaznamenávané nasledujúce údaje:

  • Vami navštívené stránky„história vyhľadávania“
  • Vaše správanie na stránkach (napríklad kliknutia, rolovanie a čas zotrvania)
  • Vaša približná poloha (krajina a mesto)
  • Vaša IP adresa (v skrátenej forme, aby nebolo možné jednoznačné priradenie)
  • Technické informácie ako prehliadač, poskytovateľ internetových služieb, koncové zariadenie a rozlíšenie obrazovky
  • Pôvodný zdroj návštevy (t. j. prostredníctvom akej webovej stránky alebo akého reklamného prostriedku ste sa dostali na našu stránku)
  • Adresa URL sprostredkovateľa (prostredníctvom akej webovej stránky/akého reklamného prostriedku ste sa dostali na túto webovú stránku)

Tieto údaje sa prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v Európe.

Príjemca
Príjemcom údajov je spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ako sprostredkovateľ. Za týmto účelom uzavrela spoločnosť Donau Niederösterreich Tourismus GmbH so spoločnosťou Google zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Spoločnosť Google LLC so sídlom v Kalifornii v USA a americké úrady majú v prípade potreby prístup k údajom uloženým spoločnosťou Google.

Prenos údajov do tretích krajín
Nie je možné vylúčiť prenos údajov do USA.

Doba uchovávania
Služba Google Analytics uchováva súbory cookie vo vašom webovom prehliadači po dobu 14 mesiacov od vašej poslednej návštevy. Tieto súbory cookie obsahujú náhodne vygenerované identifikačné číslo používateľa, vďaka ktorému môžete byť rozpoznaní pri budúcich návštevách webových stránok.

Zaznamenané údaje sa ukladajú spolu s náhodne vygenerovaným identifikačným číslom používateľa, čo umožňuje vyhodnotenie pseudonymných používateľských profilov. Tieto údaje o používateľoch sú po 14 mesiacoch automaticky vymazané. Ostatné údaje sú v súhrnnej forme uchovávané na dobu neurčitú.

Právny základ a možnosť odvolania
pre toto spracovanie údajov je váš súhlas podľa čl.6, ods. 1, str. 1, písm. a nariadenia GDPR. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, keď si zobrazíte nastavenia súborov cookie a zmeníte v nich svoj výber.

Navyše môžete zabrániť tomu, aby sa údaje získané zo súborov cookie týkajúce sa vášho používania týchto webových stránok (vrátane vašej IP adresy) odosielali a spracúvali spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a do svojho prehliadača nainštalujete dostupný zásuvný modul, ktorý je k dispozícii na nasledujúcej adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

 

Google Analytics (s anonymizačnou funkciou)
Na tomto webe sme implementovali anonymizáciu adries IP služby Google Analytics. Táto funkcia bola vyvinutá spoločnosťou Google, aby tento web mohol dodržiavať platné pravidlá ochrany osobných údajov a odporúčania miestnych úradov na ochranu osobných údajov, ak tieto zakazujú uchovávanie kompletnej adresy IP. Anonymizácia, resp. maskovanie adresy IP sa uskutočňuje, hneď ako adresy IP dorazia do siete na zhromažďovanie údajov služby Google Analytics a prebieha ešte pre samotným uložením alebo spracovaním údajov. Ďalšie informácie o anonymizácii adries IP nájdete na adrese https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de .

Google reCaptcha
Na ochranu vašich objednávok realizovaných prostredníctvom internetového formulára používa tento web službu reCAPTCHA spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Táto otázka slúži na zistenie, či dopyt zadáva človek alebo automatizovaný strojový zadávač, čo je považované za zneužívanie. Otázka zahŕňa odoslanie IP adresy a príp. ďalších údajov, ktoré vyžaduje Google a jeho služba reCAPTCHA, do Googlu. Na tento účel sa vaše zadanie odošle Googlu, kde sa bude ďalej spracúvať. Používaním služby reCaptcha vyjadrujete súhlas, že vami uskutočnená identifikácia bude zahrnutá do digitalizácie starých diel. V prípade aktivácie IP anonymného prehliadania na tejto webovej stránke je vaša IP adresa zo strany Google krátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude na server Google v USA prenesená kompletná adresa IP, kde bude v skrátenej forme uložená. Z poverenia prevádzkovateľa tohto webu použije spol. Google tieto informácie na to, aby vyhodnotila vaše používanie tejto služby. Adresa IP, ktorá je vaším prehliadačom sprostredkovaná v rámci služby reCaptcha, nebude spoločnosťou Google spojená s ďalšími údajmi. Pre tieto údaje platia odlišné pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google. Ďalšie informácie o pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Fonty "Google Fonts"Na tomto webe sa používajú externé typy písma, tzv. "Google Fonts". Google Fonts je služba spol. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Zapojenie týchto webových fontov sa uskutočňuje volaním serveru, spravidla serveru spol. Google v USA. Týmto sa serveru sprostredkujú informácie o tom, ktoré z našich webových stránok ste navštívili. Google tiež ukladá adresu IP prehliadača koncového zariadenia návštevníka tohto webu. Bližšie informácie nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google, ktoré si môžete prečítať priamo tu: www.google.com/policies/privacy/ 

YouTube
Na tomto webe sú integrované komponenty spoločnosti YouTube. YouTube je internetový videoportál, ktorý tvorcom videí umožňuje bezplatné zverejňovanie videoklipov a iným používateľom zasa ich bezplatné sledovanie, hodnotenie a komentovanie. YouTube umožňuje zverejňovanie všetkých typov videí na internetovom portáli, pričom je možné sledovať kompletné firmy a televízne relácie, ale aj hudobné videá, upútavky alebo videá, ktoré vytvorili samotní používatelia.

Prevádzkovateľom služby YouTube je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Spol. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spol. Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každým otvorením jednotlivej stránky z tohto internetového webu, ktorá je prevádzkovaná osobou zodpovednou za spracúvanie a do ktorej bol integrovaný komponent YouTube (video YouTube), iniciuje internetový prehliadač v informačnom systéme dotknutej osoby automaticky prostredníctvom daného komponentu YouTube prevzatie zobrazenia príslušného komponentu YouTube službou YouTube. Ďalšie informácie o YouTube nájdete na https://www.youtube.com/yt/about/de/ . YouTube dostáva v rámci tohto technického procesu informácie o tom, ktoré konkrétne podstránky našej internetovej stránky navštívila dotknutá osoba.

Keď je dotknutá osoba prihlásená na stránkach služby YouTube, identifikuje YouTube po otvorení podstránky obsahujúcej video YouTube, ktoré konkrétne podstránky dotknutá osoba navštívila z našej internetovej stránky. Tieto informácie zhromažďujú služby YouTube a Google a priraďujú ich k príslušnému účtu dotknutej osoby v službe YouTube.

YouTube a Google dostávajú pomocou služby YouTube informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu internetovú stránku aj vtedy, keď dotknutá osoba bola v čase návštevy našej internetovej stránky prihlásená na YouTube. To sa deje nezávisle od toho, či dotknutá osoba klikla na video YouTube alebo nie. Keď si dotknutá osoba neželá takýto prenos informácií do služby YouTube alebo Google, môže tomu zabrániť tak, že sa pred návštevou našej internetovej stránky odhlási z účtu YouTube.

Pravidlá ochrany súkromia služby YouTube nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy /. Tieto poskytujú informácie o získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov zo strany služieb YouTube a Google.

Cookies