Předpisy týkající se ochrany údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá - proto se společnost Donau Niederösterreich Tourismus GmbH přísně řídí při zpracování a shromažďování osobních údajů právními předpisy na ochranu osobních údajů (GDPR a DSG).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro webové stránky www.donau.com provozované správcem Donau Niederösterreich Tourismus GmbH a dále pro regionální webové stránky www.wachau.at  , www.tullnerdonauraum.com  a www.carnuntum-marchfeld.com  .

Jednotlivé stránky mohou obsahovat odkazy na další turistické partnery a poskytovatele služeb a produktů v oblasti dolnorakouského cestovního ruchu, na které se prohlášení společnosti Donau Niederösterreich Tourismus GmbH o ochraně osobních údajů nevztahuje. To znamená, že za tento externí obsah ani za osobní údaje zpracované pod těmito odkazy nemůžeme převzít žádnou záruku ani odpovědnost.

Bezpečnost vašich údajů je naším velkým zájmem. Proto jsme uskutečnili všechna potřebná technická a organizační opatření, abychom zaručili bezpečnost zpracování dat a vaše osobní údaje co nejlépe ochránili před přístupem nepovolaných třetích stran. Toho dosahujeme na jedné straně používáním nejmodernějšího bezpečnostního softwaru, kódovacích a šifrovacích postupů v rámci naší IT infrastruktury, na druhé straně podporujeme bezpečnost vašich osobních údajů používáním opatření pro snížení rizika (minimalizace dat ve všech oblastech) a preventivních ochranných opatření.

Následovně uvádí společnost Donau Niederösterreich Tourismus GmbH podrobné informace o tom, jaké osobní údaje se při vaší návštěvě našich webových stránek evidují a jaké osobní údaje se shromažďují a pro co se používají v rámci navázání kontaktu s námi.

Please choose one option

Správce

Kdo je odpovědný za zpracování údajů? Na koho se můžete obrátit se svými otázkami týkajícími se zpracování údajů a ochrany vašich práv jako dotčených osob?

Za zpracování údajů odpovídá:
Donau Niederösterreich Tourismus GmbH
Jednatel: Mag. Bernhard Schröder
Schlossgasse 3, 3620 Spitz an der Donau
Telefon: 02713/300 60-0
Fax: 02713/300 60-30
E-mail: office@donau.com 

Koordinátor pro ochranu údajů v Donau Niederösterreich Tourismus GmbH:
Gudrun Tiefenbacher
Schlossgasse 3, 3620 Spitz an der Donau
Telefon: 02713/300 60-26
Fax: 02713/300 60-30
E-mail: datenschutz@donau.com 

Druh údajů, zdroje údajů

Jaké údaje se zpracovávají? Z jakých zdrojů pocházejí tyto údaje?

Zpracováváme a zaznamenáváme ty osobní údaje, které nám poskytujete v rámci poptávek e-mailem za účelem vámi požadovaného navázání kontaktu a dalšímu udržování zákaznických vztahů. K tomu patří mimo jiné přihlášení k odebírání newsletteru, objednání prospektů, objednání poukazů, poptávky ohledně rezervace, soutěže a dotazy na kontakty.

Newsletter
Newslettery společnosti Donau Niederösterreich Tourismus GmbH vycházející několikrát ročně jsou bezplatnou službou pro zákazníky a partnery. Všichni odběratelé se přihlašují k odběru newsletteru dobrovolně metodou double-opt-in. Předání osobních údajů bez souhlasu uživatele je absolutně vyloučeno. Uživatel má kdykoliv možnost se odhlásit. Buď přímo v newsletteru nebo zasláním e-mailu na adresu office@donau.com  .

Objednání prospektu
S objednáním prospektu udělujete zároveň svůj souhlas s elektronickým uložením kontaktních údajů (jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo) a s jejich dalším použitím společností Donau Niederösterreich Tourismus GmbH za účelem předávání zajímavých informací (prospektů, atd.). Pro Vás tímto nevznikají žádné závazky ani náklady. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat telefonicky na čísle 0043 2713 / 30060-0 nebo e-mailem na adresu urlaub@donau.com .

K osobním údajům patří: jméno, adresa, kontaktní údaje (e-email, telefon), stát.

Tyto údaje se u nás budou uchovávat, dokud nebudou na základě Vaši písemné žádosti vymazány. Další osobní údaje se budou evidovat pouze tehdy, jestliže tyto údaje sdělíte dobrovolně, v rámci poptávky nebo registrace nebo pro uzavření smlouvy nebo přes nastavení vašeho prohlížeče. Jestliže bychom údaje měli postoupit externím poskytovatelům služeb, učiní se pak taková technická a organizační opatření, jež zaručí předání údajů v souladu se zákonnými ustanoveními pro ochranu osobních údajů. Zpracování dat se uskutečňuje na základě zákonných ustanovení nařízení DSG a GDPR.

Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů

Pro jaké účely se osobní údaje zpracovávají? Na jakém právním základě spočívá toto zpracování?

Vaše osobní údaje se zpracovávají výhradně podle právních předpisů o ochraně osobních údajů: pro splnění smluvních povinností a případně pro splnění opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možné v konkrétních případech splnit vaše poptávky a objednávky:
· Předání informačních materiálů (prospekty, mapy, letáky atd.)
· Předání objednaných poukazů (na dovolenkové paušály)
· Informování výherců a zaslání výher v rámci výherních soutěží
· Předání údajů ubytovateli/poskytovateli služeb za účelem zpracování nezávazných poptávek

V rámci vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) Jestliže jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, budou tyto údaje zpracovány pouze v souladu s účely stanovenými v tomto prohlášení o souhlasu a ve sjednaném rozsahu.
Vámi udělený souhlas je možno kdykoliv odvolat s okamžitým účinkem. Zákonnost zpracování údajů probíhajícího na základě vašeho souhlasu až do jeho odvolání zůstává tímto nedotčena. Kdykoliv se například můžete odhlásit z odběru našeho bezplatného newsletteru. Buď přímo v newsletteru nebo e-mailem na adrese office@donau.com  .

Předávání údajů

Kdo obdrží vaše údaje? Komu jsou vaše údaje předávány kromě společnosti Donau Niederösterreich Tourismus GmbH?

V rámci společnosti Donau Niederösterreich Tourismus GmbH získají přístup k vašim osobním údajům ty subjekty nebo zaměstnanci, kteří tyto údaje potřebují pro splnění opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo smluvních povinností.

Na webových stránkách společnosti Donau Niederösterreich Tourismus GmbH je možno nezávazně poptávat nabídky a ubytování. Nám sdělené kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo) a údaje specifické o cestě (datum příjezdu/odjezdu, počet osob, počet dětí a věk dětí) jsou předávány za účelem zpracování nezávislé poptávky na ubytovatele/poskytovatele služeb.

Kromě toho obdrží námi pověření zpracovatelé (zejména poskytovatelé IT služeb, backoffice a tiskárny) vaše osobní údaje, pokud je potřebují ke splnění příslušného úkolu. Všichni zpracovatelé jsou smluvně zavázáni k tomu, aby vaše osobní údaje zpracovávali pouze v rámci poskytování služeb a důvěrně s nimi nakládali.

Používání osobních údajů pro webshopy
Za účelem nákupu a realizace smlouvy se všechny potřebné údaje ukládají. Údaje nutné pro realizaci smlouvy, jako je jméno, adresa a ostatní osobní údaje objednatele, se předají třetím stranám. Poskytovateli platebních služeb Datatrans AG Kreuzbühlstrasse 26, CH-8008 Curych se předá číslo bankovní karty nutné pro rezervaci, který toto číslo uloží pod chráněným heslem. Toto pravidlo platí pro zprostředkování stejně jako pro prodej.

Až na výše uvedené zpracovatele nejsou vaše data postupována třetím stranám, pokud pro to neexistuje zákonná povinnost.

Doba uchovávání údajů

Jak dlouho jsou vaše osobní údaje uloženy a zpracovávány?

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme po dobu trvání zákaznického vztahu (včetně použití pro účely přímého marketingu), příp. až do odvolání odpovídajícího souhlasu. Navíc je nutno v případě doby uložení dodržovat zákonem předepsané účetní lhůty archivace, např. povinnost archivace účetních podkladů a záznamů po dobu sedmi let.

Práva na ochranu osobních údajů

Jaká práva na ochranu osobních údajů vám jako subjektu údajů příslušejí?

Jako subjekt údajů máte neustále tato práva:

 • Informace, oprava, výmaz nebo omezení zpracování vašich uložených údajů (po provedení jednoznačné identifikace na základě platného dokladu totožnosti). 
 • Nesouhlas se zpracováním a použitím pro účely přímého marketingu.
 • Přenositelnost osobních údajů v souladu s předpoklady práva na ochranu osobních údajů.

Právo na potvrzení
Jako subjekt údajů máte právo požadovat od nás (po provedení jednoznačné identifikace na základě platného dokladu totožnosti) potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje týkající se vaší osoby. Můžete se na nás za tímto účelem kdykoliv obrátit na adrese datenschutz@donau.com .

Právo na informovanost
Jako subjekt údajů máte právo obdržet od nás (po provedení jednoznačné identifikace na základě platného dokladu totožnosti) kdykoliv bezplatnou informaci o osobních údajích uložených k vaší osobě a kopii této informace. Můžete se na nás za tímto účelem kdykoliv obrátit na adrese datenschutz@donau.com .

Vaše právo na informovanost zahrnuje následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie osobních údajů, které zpracováváme,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo ještě budou osobní údaje zpřístupněny,
 • pokud možno plánovanou dobu, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby,
 • existenci vašeho práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení zpracování námi jako správcem, nebo vašeho práva nesouhlasu s tímto zpracováním
 • existenci práva podání stížnosti rakouskému úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorovému úřadu
 • pokud nejsou vaše osobní údaje získány od vás jako subjektu údajů: všechny dostupné informace o původu těchto údajů

V rámci provozu naší webové stránky pověřujeme dodavatele softwarových služeb a agentury, které mohou v rámci své činnosti získat přístup k vašim osobním údajům. Tyto subjekty se vůči nám zavázaly dodržovat platná právní ustanovení na ochranu osobních údajů. Bližší informace o námi pověřených poskytovatelích služeb si můžete vyžádat na adrese datenschutz@donau.com .

Dále vám jako subjektu údajů přísluší právo informovanosti o tom, jestli byly předány vaše osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Pokud je tomu tak, máte jako subjekt údajů právo obdržet informaci o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

Právo na opravu
Jako subjekt údajů máte právo požadovat od nás (po provedení jednoznačné identifikace na základě platného dokladu totožnosti) neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů týkajících se vaší osoby. Můžete se na nás za tímto účelem kdykoliv obrátit na adrese datenschutz@donau.com .

Právo na výmaz (právo být zapomenut)Jako subjekt údajů máte právo požadovat od nás (po provedení jednoznačné identifikace na základě platného dokladu totožnosti), aby byly osobní údaje, které se vás týkají, neprodleně vymazány, pokud je dán jeden z následujících důvodů a pokud není zapotřebí tyto údaje zpracovávat:

 • Vaše osobní údaje byly shromážděny pro takový účel nebo takovým způsobem, pro který již nejsou zapotřebí.
 • Jako subjekt údajů odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a) GDPR zpracovány, a chybí jiný právní důvod pro zpracování.
 • Jako subjekt údajů vyjádříte nesouhlas se zpracováním podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo jako subjekt údajů vyjádříte nesouhlas se zpracováním podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Výmaz vašich osobních údajů je nutný pro splnění právní povinnosti podle práva EU nebo práva Rakouské republiky, kterému jako správce podléháme.

Pokud se jedná o jeden z výše uvedených důvodů a vy jako subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou uloženy u společnosti Donau Niederösterreich Tourismus GmbH, požadujete výmaz těchto údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na adrese datenschutz@donau.com .

Právo na omezení zpracování Jako subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů máte právo od nás jako správce (po provedení jednoznačné identifikace na základě platného dokladu totožnosti) požadovat omezení zpracování, pokud je dán některý z následujících předpokladů:

 • Správnost osobních údajů je vámi jako subjektem údajů popřen, a to na dobu, která nám jako správci umožňuje prověřit správnost vašich osobních údajů. 
 • Zpracování je neoprávněné a vy jako subjekt údajů odmítáte výmaz vašich osobních údajů a místo toho požadujete omezení použití vašich osobních údajů. 
 • My jako správce vaše osobní údaje pro účely zpracování již déle nepotřebujeme, vy jako subjekt údajů je však potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhájení právních nároků.
 • Jako subjekt údajů jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a není dosud jisté, zda převažují oprávněné důvody správce nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud se jedná o jeden z výše uvedených důvodů a vy jako subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou uloženy u společnosti Donau Niederösterreich Tourismus GmbH, požadujete omezení zpracování těchto údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na adrese datenschutz@ donau.com .

Vaše právo na přenositelnost osobních údajů
Jako subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste jako subjekt údajů poskytli nám jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, pokud se zpracování zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písmeno b) DSGVO a zpracování probíhá automaticky, pokud není zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Dále máte jako subjekt údajů při výkonu vašeho práva na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo dosáhnout toho, abychom my jako správce přímo předali vaše osobní údaje jinému správci, pokud je to technicky realizovatelné a pokud tím nedojde k omezení práv a svobod jiných osob.

Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese datenschutz@donau.com .

Právo vznést námitku
Jako subjekt údajů máte z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. Můžete se na nás za tímto účelem kdykoliv obrátit na adrese datenschutz@donau.com .

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přímé reklamy, máte jako subjekt údajů právo kdykoliv podat námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy.

Právo podání stížnosti
Svou stížnost můžete kdykoliv směřovat na Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.dsb.gv.at 

Poskytování údajů

Jste povinni poskytnout osobní údaje?

Pro realizaci vámi požadované zakázky (např. rezervace, objednávka informačních materiálů) a možnost splnění tímto vzniklé smlouvy, příp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jsou vaše osobní údaje nezbytné. Pokud nám nechcete údaje poskytnout, nemůžeme bohužel zakázku zrealizovat.

V každém případě nejste povinní udělit souhlas se zpracováním těch údajů, které nejsou relevantní pro plnění smlouvy. Např. v případě účasti na výherní soutěži nemusíte udělovat souhlas se zasíláním newsletteru. Tento souhlas je nepovinný.

Google Maps

Používání map Google Maps

Donau Niederösterreich Tourismus GmbH používá na svých webových stránkách Google Maps zejména pro zobrazení POI (Points of Interests - body zájmu) na interaktivní mapě. Google Maps provozuje společnost Google Inc. Používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s pořizováním, zpracováním a používáním automaticky shromažďovaných a vámi vložených údajů prostřednictvím Google, jeho zástupců nebo třetích stran.
Na následujícím odkaze najdete informace o údajích, které se přenášejí při používání Google Maps: https://policies.google.com/privacy?hl=de . K tomu patří vedle IP adresy mimo jiné také údaje jako např. GPS data použitého smartphonu nebo vyhledávaná data.

Social Media

Přehled sociálních pluginů a kanálů

Donau Niederösterreich Tourismus GmbH spolupracuje s nejrůznějšími poskytovateli sociálních sítí. V rámci této spolupráce se váš prohlížeč při využití příslušné služby automaticky spojí s vybraným poskytovatelem služby (např. Facebook). Přitom se příslušnému poskytovateli služby přenáší například vaše IP adresa, cookies a ostatní informace, pokud jste předtím navštívili jeho webovou stránku. K tomuto přenosu dochází pouze tehdy, jestliže s těmito sociálními sítěmi vstupujete do interakce.

Na naší webové stránce jsou integrována tlačítka pro sdílení sociálních sítí společností
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"),
Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA,
YouTube, von YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA,
Instagram von Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA a
GooglePlus sociální sítě Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Tlačítka pro sdílení je možno poznat podle příslušného loga.

Veškerá tlačítka pro sdílení jsou konfigurována v souladu s ochranou osobních údajů. Teprve až kliknete na příslušné "tlačítko pro sdílení" na naší webové stránce (a pouze tehdy), dojde k vytvoření přímého spojení mezi vaším prohlížečem a serverem provozovatele příslušné sociální sítě. Podle provozovatelů uvedených sociálních sítí nedochází bez kliknutí na příslušné tlačítko pro sdílení ke shromažďování osobních a firemních údajů ze sociálních sítí. Takové údaje, mimo jiné IP adresa, jsou shromažďovány a zpracovávány pouze v případě přihlášených členů. Pokud si nepřejete přiřadit vaši návštěvu na naší webové stránce k vašemu příslušnému uživatelskému účtu sociální sítě, odhlaste se ze svého uživatelského účtu příslušné sociální sítě.

Na tomto místě upozorňujeme, že poskytovatelé webové stránky neobdrží žádné informace o obsahu předaných údajů a jejich používání sociálními sítěmi. Další informace o používání osobních údajů prostřednictvím sociálních sítí najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů uvedených sociálních sítí.

Detaily k jednotlivým kanálům sociálních médií:

Použití pluginů Facebooku
Na těchto webových stránkách se používají pluginy sociální sítě facebook.com - provozované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginy lze poznat podle firemního loga společnosti Facebook (bílé "f" na modré kachli nebo značka "zdvižený palec") nebo jsou označené dodatkem "Facebook Sozial Plugin". Jestliže spustíte webovou stránku naší internetové prezentace, která takový plugin obsahuje, naváže tento doplněk spojení se servery Facebooku a plugin se zobrazí sdělením vašemu prohlížeči na webových stránkách. Tím se serveru Facebooku předá informace, kterou z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni jako člen na Facebooku, přiřadí Facebook tuto informaci k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku. Při použití funkcí pluginu (např. kliknutím na "To se mi líbí" nebo odesláním komentáře), se přiřadí i tyto informace k vašemu účtu na Facebooku. Tomu je možno zabránit pouze tak, že se odhlásíte z používání pluginu.

Bližší informace o sběru a používání údajů prostřednictvím Facebooku a rovněž o vašich právech a možnostech týkajících se ochrany vašeho soukromí jsou uvedeny v pokynech o ochraně údajů společnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php .

Sociální pluginy Facebooku je možné rovněž zablokovat pro váš prohlížeč pomocí Add-ons.

Twitter
Tyto webové stránky využívají ikony služby Twitter. Tyto ikony nabízí společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Lze je poznat podle pojmů jako "Twitter" nebo "Follow" ve spojení se stylizovaným modrým ptáčkem. Pomocí ikonek je možné sdílet přes Twitter příspěvek nebo některou z webových stránek na Twitteru nebo sledovat ostatní na Twitteru.

Jestliže spustíte webové stránky, které takové tlačítko obsahují, naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery Twitteru. Obsah ikonky Twitter zašle Twitter přímo na váš prohlížeč. Nemáme proto žádný vliv na rozsah údajů, které Twitter pomocí tohoto pluginu sbírá. Podle našich informací se při použití tlačítka předává pouze IP-adresa uživatele, ale nepoužije se pro žádné jiné účely, než je zobrazení tlačítka. Další informace jsou uvedeny v prohlášení o ochraně údajů společnosti Twitter na http://twitter.com/privacy  .

Instagram
Na naší webové stránce používáme funkce sítě sociálních médií Instagramu společnosti Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Pomocí funkcí pro vkládání obsahů Instagramu (funkce "embed") můžeme zobrazovat obrázky a videa. Otevřením stránek, které takové funkce používají, se přenášejí údaje (IP adresa, údaje o prohlížeči, datum a čas, cookies) na Instagram, ukládají se a vyhodnocují. Pokud máte účet na Instagramu a jste přihlášeni, jsou tyto údaje přiřazeny vašemu osobnímu účtu a údajům v něm uloženým. Směrnice o ochraně osobních údajů, jaké informace Instagram shromažďuje a jak se používají, najdete na https://help.instagram.com/155833707900388 .

YouTube
Naše internetová prezentace používá tlačítko YouTube sociální sítě YouTube, kterou provozuje YouTube LLC se sídlem v 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). Jestliže otevřete webovou stránku naší internetové prezentace, která takové tlačítko obsahuje, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery YouTube. Obsah tlačítka YouTube přenáší YouTube přímo do vašeho prohlížeče a včleňuje jej do webové stránky. Nemáme proto žádný vliv na rozsah údajů, které YouTube pomocí tlačítka shromažďuje, vycházíme však z toho, že je spolu s tím zjištěna vaše IP adresa. Účel a rozsah shromažďování osobních údajů a další zpracování a využití údajů prostřednictvím YouTube a vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí najdete v pokynech YouTube o ochraně osobních údajů k tlačítku YouTube: Jestliže jste členem YouTube a nechcete, aby o vás YouTube přes naši internetovou prezentaci shromažďoval údaje a připojoval je k vašim členským údajům uloženým u YouTube, musíte se před návštěvou naší internetové prezentace z YouTube odhlásit.

Používání webových stránek

Cookies, Google Analytics, Google reCaptcha a Google Fonts

S vaším přístupem k této webové stránce uloží Donau Niederösterreich Tourismus GmbH informace o vašem přístupu (datum, čas, prohlížená stránka). Tyto údaje slouží výhradně pro statistické účely a jsou vyhodnocovány pouze v anonymizované formě.

Cookies
Jako cookies označujeme velmi malé soubory, které webová stránka zapíše do počítače návštěvníka. Není možno je použít k načtení jiných dat z počítače. Webové stránky používají cookies, aby obnovily dřívější uživatelská nastavení a sledovaly průběh poptávek návštěvníků.

Donau Niederösterreich Tourismus GmbH používá cookies, aby lépe přizpůsobila nabídku na těchto webových stránkách požadavkům našich zákazníků a co nejlépe strukturovala obsahy našich webových stránek. Informace se používají pro další zlepšování navigační struktury stránek niederoesterreich.at a uživatelského komfortu.

Doplňková cookies jsou podle okolností nastavována různými jinými poskytovateli, jejichž doplňkové služby jsou nabízeny na našich webových stránkách. Na tyto poskytovatele nemáme žádný vliv a jejich cookies nepoužíváme pro vlastní účely.

Standardně jsou všechna cookies akceptována každým internetovým prohlížečem. Můžete však svému prohlížeči přikázat, aby neakceptoval cookies nebo je po každé internetové relaci automaticky vymazal. Příslušné pokyny najdete na stránkách podpory vašeho prohlížeče.

AdServer
Donau Niederösterreich Tourismus GmbH používá na webových stránkách službu AdServer pro propagování témat a produktů ve formě poutačů nebo skyscraperů. Služba AdServer je umístěna přímo na serveru www.donau.com. Také fotografie se ukládají přímo v AdServeru a nestahují se z externích zdrojů. Tím lze vyloučit, aby docházelo k předávání údajů externím subjektům.

Databáze akcí Dolního Rakouska
Pod navigačním bodem "Najít akce" na webových stránkách dále zpracováváme za účelem propagace a informování údaje o akcích a kontaktní údaje z veřejně přístupných zdrojů včetně fotografií a videozáznamů, které registrovaní uživatelé zveřejňují v kalendáři akcí. Tyto údaje se zpracovávají po dobu trvání příslušné akce a pro ochranu oprávněných zájmů správce Niederösterreich Werbung GmbH a rovněž těch třetích stran (spolky a instituce), jež příslušnou akci v Kalendáři akcí Dolního Rakouska uveřejnily.

Import dat z externích systémů imx.platform, Outdooractive a data TOMAS, data k trasám a údaje o volných ubytovacích kapacitách a cenách od těchto poskytovatelů:
Outdooractive GmbH, Bayerhamerstraße 47, A-5020 Salzburg
infomax websolutions GmbH, Kirchplatz 8, D-83224 Grassau
my.IRS GmbH & TBox AG, Dornierstraße 4, D-82178 Puchheim.
Předané údaje včetně fotografií se importují přímo na server www.donau.com a nejsou k dispozici ke stažení na jiné servery. Tímto se v prohlížeči návštěvníka nevytváří žádná datová stopa.

Google Analytics 
Po udělení vašeho souhlasu se na těchto webových stránkách použije nástroj Google Analytics. Společnost Donau Niederösterreich Tourismus GmbH používá Google Analytics za účelem analýzy užívání webových stránek. Takto získané údaje se využívají pro optimalizaci webových stránek a reklamních opatření a pro sestavení reportů o aktivitách na webových stránkách. Reporty poskytnuté službou Google Analytics slouží k analýze výkonu našich webových stránek a k analýze úspěchu našich reklamních kampaní. Další informace o Google Analytics jsou uvedeny na internetu nebo na  www.google.com/analytics. Bližší informace o podmínkách používání a ochraně údaje jsou uvedeny na policies.google.com.

Google Analytics je služba společnosti Google LLC pro analýzu  webu. Odpovědný poskytovatel služby v EU je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Google zpracovává v našem pověření údaje o užívání webových stránek a smluvně se zavazuje učinit opatření pro zaručení důvěrnosti zpracovávaných dat.

Během vaší návštěvy webových stránek se zaznamenávají mimo jiné tyto údaje:

 • stránka, kterou jste otevřeli, vaše „cesta kliknutí“
 • vaše chování na stránkách (například prokliky, scrollování a doba strávená na stránce)
 • přibližné místo vašeho výskytu (země a město)
 • vaše IP adresa (ve zkrácené podobě, aby nebylo možné jednoznačné přiřazení)
 • technické informace jako prohlížeč, poskytovatel internetových služeb, koncové zařízení a rozlišení obrazovky
 • zdroj původu vaší návštěvy (tzn. přes jako webovou stránku nebo jaký reklamní prostředek jste se k nám dostali)
 • URL referer (přes jakou webovou stránku/reklamní prostředek jste se dostali na tuto webovou stránku)

Tyto údaje se předávají na server společnosti Google v Evropě a tam se ukládají.

Příjemce
Příjemce údajů je společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) jako zpracovatel. Společnost Donau Niederösterreich Tourismus GmbH uzavřela za tímto účelem se společností Google smlouvu o zpracování. Společnost Google LLC se sídlem v Kalifornii, USA a rovněž úřady v USA mohou mít k údajům uloženým u společnosti Google přístup.

Předání do třetích zemí
Předání údajů do USA nelze vyloučit.

Doba uložení
Google Analytics uloží cookies ve vašem webovém prohlížeči na dobu 14 měsíců od vaší poslední návštěvy. Tato cookies obsahují náhodně vygenerované uživatelské ID, na základě kterého můžete být při vaši návštěvě webových stránek v budoucnu opět identifikováni.

Zaznamenané údaje se společně s náhodně vygenerovaným uživatelským ID uloží, což umožní vyhodnocení pseudonymních uživatelských profilů. Tato data o uživatelích se po 14 měsících automaticky vymažou. Ostatní údaje zůstanou v agregované formě uložené na dobu neurčitou.

Právní základ a možnost odvolání
Pro zpracování údajů je nutný váš souhlas, čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR). Váš souhlas můžete kdykoliv s platností pro následné období odvolat tak, že si zobrazíte stránku s nastavením cookies a změníte zde váš výběr.

 

Pořizování údajů vytvořených prostřednictvím cookies  a vztahujících se k užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) můžete společností Google zakázat stejně jako zpracování těchto údajů společností Google tím, že si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete příslušné pluginy pro prohlížeč: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics (s funkcí anonymizace) 
Na této webové stránce jsme implementovali anonymizaci IP adres služby Google Analytics. Tuto funkci vyvinula společnost Google, aby mohla tato webová stránka dodržovat platná ustanovení o ochraně osobních údajů a doporučení místních úřadů pro ochranu osobních údajů, pokud tyto úřady zakážou ukládání úplné IP adresy. K anonymizaci, příp. maskování IP adresy dochází, jakmile se IP adresy dostanou do sítě pořizování dat Google Analytics a před tím, než dojde k uložení nebo zpracování údajů. Další informace o anonymizaci IP adres jsou uvedeny na https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de .

Google reCaptcha
Pro ochranu vašich zakázek zadaných prostřednictvím internetového formuláře používá tato webová stránka službu reCAPTCHA společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Dotazování slouží k rozlišení, zda zadání provádí člověk nebo se tak děje neoprávněně automatizovaným strojovým zpracováním. Dotazování zahrnuje zaslání IP adresy společnosti Google a příp. dalších dat potřebných od Google pro službu reCAPTCHA. Pro tento účel se vaše zadání předává společnosti Google a tam se dále používá. Použitím reCaptcha vyjadřujete svůj souhlas s tím, že se vámi provedená identifikace přenese do digitalizace starých dat. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce však Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenáší úplná IP adresa na server společnosti Google do USA a tam je zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky Google tyto informace používá, aby vyhodnotil vaše používání této služby. IP adresa přenesená v rámci reCaptcha vaším prohlížečem Google se s ostatními daty Google nesloučí. Pro tyto údaje platí odlišná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google. Další informace o směrnicích o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Google Fonts
Na této webové stránce se používají externí fonty, Google Fonts. Google Fonts je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Zapojení těchto webových fontů probíhá vyvoláním serveru, zpravidla serveru Google v USA. Tím se serveru předává informace, které z našich webových stránek jste navštívili. Google také ukládá IP adresu prohlížeče koncového zařízení návštěvníka této webové stránky. Podrobnější informace najdete v pokynech o ochraně osobních údajů společnosti Google, které můžete najít zde: www.google.com/policies/privacy/ 

YouTube
Do této webové stránce jsou integrovány komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje videopublikujícím bezplatné publikování videoklipů a jiným uživatelům rovněž bezplatné prohlížení, hodnocení a komentáře těchto videí. YouTube umožňuje publikování všech druhů videí, proto je možno přes internetový portál přehrávat jak kompletní filmová a televizní vysílání, tak také hudební videa, trailery nebo videa zhotovená samotnými uživateli.

Provozovatelem portálu YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřiná společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každým otevřením jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce odpovědný za zpracování a do které byla integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetovému prohlížeči v informačně technologickém systému subjektu údajů dán příslušnou komponentou YouTube automaticky pokyn ke stažení zobrazení příslušné komponenty YouTube z YouTube. Další informace k YouTube je možno najít na https://www.youtube.com/yt/about/de/ . V rámci tohoto technického postupu získávají YouTube a Google povědomí o tom, které konkrétní podstránky naší internetové stránky subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na YouTube, pozná YouTube při otevření podstránky, jež obsahuje video YouTube, kterou konkrétní podstránku naší internetové stránky subjekt údajů navštěvuje. Tyto informace shromažďuje YouTube a Google a přiřazuje je příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.

YouTube a Google obdrží přes komponentu YouTube vždy informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky, pokud je subjekt údajů v okamžiku otevření naší internetové stránky přihlášen na YouTube; k tomu dochází nezávisle na to, jestli subjekt údajů kliknul na video YouTube nebo nikoliv. Pokud si takový přenos těchto informací na YouTube a Google subjekt údajů nepřeje, může tomuto přenosu zabránit tak, že se před otevřením naší internetové stránky odhlásí ze svého účtu YouTube.

Předpisy o ochraně osobních údajů zveřejněné společností YouTube, které je možno najít na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ , podávají vysvětlení o shromažďování, zpracování a využití osobních údajů společnostmi YouTube a Google.

Cookies